เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สนามบินเชียงราย
       
 
ผู้โดยสารที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทาง เที่ยวบิน หรือการบริการต่างๆ ภายในสนามบินเชียงรายสามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ตามจุดต่อไปนี้ โทรศัพท์: 0-5379-8000 ต่อ 0
 

อาคารผู้โดยสารชั้น 1 – 3 จุด
 
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สนามบินเชียงราย

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สนามบินเชียงราย

 
อาคารผู้โดยสารชั้น 2 – 1 จุด
ประตูทางออกขึ้นเครื่องขาออกภายในประเทศ 1 จุด
ประตูทางออกขึ้นเครื่องขาออกระหว่างประเทศ 1 จุด
 
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สนามบินเชียงราย

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สนามบินเชียงราย

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สนามบินเชียงราย